edit edit-xl trashcan-xl editor-image editor-image-xl editor-layout editor-layout-xl editor-minus editor-plus editor-text editor-text-xl editor-wait editor-wait-xl editor-zoom-minus editor-zoom-plus twitter service-xl cross exclamation-mark eye check arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up calculator calendar cart delivery document facebook fax linkedin package phone search service trashcan youtube upload-document upload-image star cloud-download

Privacy

Event Trading Company hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Event Trading Company houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Event Trading Company zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Event Trading Company verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Event Trading Company de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Handelsnaam
 • Voor- en achternaam;
 • Vestigingsadres en postadres;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht
 • Klantnummer, opdrachtnummer, offertenummer en factuurnummer

Uw persoonsgegevens worden door Event Trading Company opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Event Trading Company verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Event Trading Company de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Event Trading Company opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontact en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontact en/of geïnteresseerde worden door Event Trading Company verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje, openbare registers zoals het handelsregister van de KvK, via koppeling op LinkedIn en/of andere open bronnen (sociale media);

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Event Trading Company de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Event Trading Company opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontact en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten

Persoonsgegevens van sollicitanten worden door Event Trading Company verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan het invullen van de openstaande vacature.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De openstaande vacature.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Event Trading Company de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Ervaring;
 • Opleidingen;
 • Salarisgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Event Trading Company opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode van de selectieprocedure en daarna alleen in dossier voor maximaal 1 jaar, tenzij aanvullende toestemming gegeven is voor verlenging van deze termijn.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Event Trading Company verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Event Trading Company de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens.
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Event Trading Company opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de internetomgeving;
 • Het verzorgen van Internet Marketing;
 • Het verzorgen van het (product)beoordelingssysteem;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van betaaloplossingen;
 • Het verzorgen van de ICT;
 • Het verzorgen van verzendingen;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Event Trading Company bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Event Trading Company van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies voor een zo goed mogelijk werking van onze website. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer.

LiveChat

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maakt de LiveChat gebruik van cookies om een gebruiker te identificeren qua gebruikspad op de website. Er wordt geen koppeling gemaakt tussen de informatie in de cookies en persoonlijke informatie die ingevuld wordt op de website.

Sociale media

Voor het gemakkelijk delen van content op onze website zijn een aantal sociale media buttons geplaatst. Lees de privacyverklaring van de respectievelijke sociale media-kanalen om te weten hoe zij met de privacy omgaan.

Google Analytics

Wij optimaliseren onze website met grote regelmaat ter verhoging van uw gebruiksgemak. Met Google Analytics bekijken wij hoe bezoekers de website gebruiken. Google doet dit door het plaatsen van analytische cookies, welke 50 maanden bewaard worden. Alle gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd.

YouTube

Onze website vertoont onze eigen YouTube video’s. Om te zien welke video’s eerder bekeken zijn plaatst YouTube (Google) ook cookies. Op die manier kan Google zorgen dat relevantere advertenties weergegeven worden. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

Uitschakelen of verwijderen

In de browserinstellingen zijn de cookies zelf uit te schakelen en te verwijderen. De help-functie van de browser kan hierbij ondersteuning bieden.

Links

Op onze website maken we gebruik van links naar externe websites. De links leiden een gebruiker naar een website buiten onze website. Raadpleeg voor het gebruik van cookies op de externe website de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Event Trading Company
Postbus 790
6800 AT Arnhem

Kvk 73268283
Vragen of een verzoek indienen?
info@eventtradingcompany.nl

Vanuit Nederland 0800 – 765 72 26
Vanuit België 0800 – 754 17
Vanuit Duitsland 0800 – 723 49 16

Producten

Nieuwsgierig naar onze producten? bekijk ze hier.

Producten

Klanten geven ons een

8,8

Lees de 563 beoordelingen